بخشی از وصیت‌نامه

در همین جا، رضایت خود را از جاهلی که بنده را به فتل رساند، تسلیم شما کرده و البته شکایت خود را از دو گروه نزد شما تا روز قیامت به امانت می‌گذارم؛ گروه اول: کسانی که در پوچ‌گرایی هستند و برای آن که ننگ را از دوش خود بردارند، درصدد بر می‌آیند تا ما را در راهی که هستیم، بی‌هدف نشان دهند.

و گروه دوم: کسانی هستند که با مکر و ریا، سعی می‌کنند برای به دست آوردن منافع دنیوی، روی خون شهدا موج سواری کنند.

و.محمدی