کارت عضویت مشارکت مردمی در طرح انصار المهدی عج

اینجانب :
فرزند:
شماره شناسنامه:
با اطلاع از فعالیت های مجمع جهانی با کمال میل علاقه مندم بعنوان عضو:
ماهیانه مبلغ (تومان):
آدرس دقیق پستی
تلفن همراه:
تلفن منزل:

ضمناً در صورت تمایل می توانید کمک های خود را به حساب مجمع جهانی در قرض الحسنه امام حسین (ع) به شماره حساب 1621 و یا کارت 6063731007923734 بنام سید علی طباطبایی واریز نمایید .