- شما به عنوان مرد خانواده نباید بعد از برگشت به منزل به گوشه‌ای رفته جدول حل کنید، روزنامه و مجله بخوانید یا به تلویزیون خیره شوید، چراکه همسر و فرزندانتان به شما نیاز دارند تا حرف هایشان را بزنند؛ پس مبادی آداب بوده و خواسته هایشان را جوابگو باشید.
ـ اگر شوهرتان از نظر مالی مشکلاتی دارد و در تنگنا قرار گرفته است، یا کارهایش ردیف نمی شود یاری اش کنید. با او مشورت کنید بدون این که دیگران را با وی مقایسه کنید یا سرکوفت بزنید.
ـ اگر همسرتان ایرادی دارد که باید اصلاح شود این کار نباید هیچ وقت در حضور دیگران و حتی فرزندانتان گفته شود.
- تعریف از مرد دیگر در حضور همسرتان درست نیست، حتی اگر آن شخص نزدیک ترین دوست و از نزدیکانتان باشد. آقایان نیز درباره همسرشان باید این مساله را همیشه به خاطر بسپارند و رعایت کنند.
ـ از همسرتان نخواهید که به دیدار بستگانش نرود و آنان را ترک گوید و فقط با شما باشد، بلکه بهتر است در این دیدارها با او هماهنگ باشید.
ـ از بستگان همسرتان بهتر از بستگان خود پذیرایی کنید، این کار همیشه در نظر همسرتان جلوه گر خواهد بود.
ـ سعی کنید با استفاده از کلمه «ما» به جای «من» جملات خود را بیان کنید.
- دائم در مورد مالکیت خود بحث نکنید و «منیت» را از خانواده خود دور کنید.
ـ از مخالفت و مشاجره با همسرتان اجتناب کنید، این کار نه به صلاح شما و نه خانواده تان است و روشی نادرست برای اصلاح کارهاست.
ـ اگر در مورد امور خانه نقصی می‌بینید که با سلیقه شما نمی‌خواند آن را در نهایت خلوص، یکرنگی و خوشرویی به همسرتان بگویید.

ن.مددی