در آخرین شب زندگى امام خمینی (ره) و در حالى که چند عمل جراحى سخت و طولانى درسن 87 سالگى تحمل کرده بودند و در حالیکه چندیـن سرم به دستهاى مبارکـشان وصل بـود نافله شب مى خـواندند و قـرآن تلاوت مـى کردند. در ساعات آخر , طمانینه و آرامشى ملکـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اکرم (ص) را زمـزمه مـى کـردند و بـا چنیـن حــالتى بـود که روحـشان به ملکـوت اعلى پرواز کرد . وقتى که خبر رحلت امــام منتشر شـد , گـویـى زلزله اى عظیـم رخ داده است , بغضها تـرکیـد و سرتاسر ایران و همـه کانـونهایـى کـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـى آشـنا بـودنـد یــکپارچه گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد . هیچ قلـم و بیـانـى قـادر نیست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غیر قابل کنترل مردم را در آن روزها تـوصیف کند.