در این جلسه که با هدف تهیه و تنظیم تقویم زمانبندی جلسات آینده سلسله نشستهای راه نیکو زیستن برگزار گردید مسئولین اجرایی به بیان نقطه نظرات خود با توجه به تجربیات جلسات گذشته پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر کلیات اجرایی این جلسات در سال آینده مشخص شد در ادامه استاد اوحدی از پژوهشگران و اساتید محترم حوزه و دانشگاه بعنوان میهمان جلسه با اشاره به این نکته که عمر انسان در گذر است و این اعمال ماست که در قیامت از ما دستگیری میکند افزودند اعمال صادره از انسانها سه دسته اند: اعمال عادی ـ اعمال صالح و احسن عمل که هر عملی احسن نیست.احسن عمل یعنی انجام عمل با عیار 24 . ایشان کار برای امام حسین (ع) را از احسن اعمال خواندند و به ضرورت کارهای فرهنگی و مذهبی با بیان دیدگاههای امامان معصوم و همچنین مقام معظم رهبری و نیز تکلیف و وظیفه خطیر ما در این مسیر اشاراتی داشتند و لازمه جهاد اکبر و جهاد اصغر را موفقیت در جهاد فرهنگی دانستند و گفتند ما امروز باید همه توان و استعداد خود را در جهاد فرهنگی به کار بگیریم و نبود امکانات و نیرو را بهانه انجام ندادن کارها نکنیم.