مسئول کمیته فرهنگی همایش شیرخوارگان حسینی از فعالیت‌های این کمیته در برگزاری همایش امسال خبر دادند و افزودند:
کمیته‌ی فرهنگی با نزدیک شدن به ایام برگزاری همایش شیر خوارگان با تشکیل هسته مرکزی، پیگیر چاپ بنرها و پوسترهای تبلیغ همایش شده و به نصب بنرها در سطح شهر اقدام نموده است.
همچنین پخش پوسترهای تبلیغ همایش در مراکز درمانی سطح شهر، مکان‌های مذهبی و ... در حال انجام است.
این کمیته با دعوت از عکاسان باتجربه و فیلمبرداران باسابقه‌ی شهرستان برای شرکت در برنامه، وظیفه‌ی مهم به تصویر در آوردن مراسم پرشور شیرخوارگان حسینی را برعهده گرفته است.

از دیگر اقدامات کمیته‌ی فرهنگی، فضاسازی محل برگزاری همایش و کمک به برپایی غرفه برای دیگر کمیتهها است.