«همین بحث سبک زندگى و اسلوب زندگى به حسب نظر اسلام، این در داخل بسیج میتواند یک معیار براى خودشناسى باشد. بحث این نیست که دستگاههاى برتر و بالاتر بیایند ما را عیار بزنند، ببینند چه جورى است، بحث این است که خودمان، خودمان را عیارسنجى کنیم. رفتار ما در محیط کار چگونه است؟ رفتار ما با همسر و فرزند چگونه است؟ رفتار ما در محیط زندگى و محیط اجتماعى چگونه است؟ رفتار ما با زیر دست چگونه است؟ با کسى که بالادست ماست، رفتار ما چگونه است؟ رفتار ما با دوست چگونه است؟ با دشمن چگونه است؟ اینها همه در اسلام اندازه و معیار دارد. خودمان را بسنجیم. این میشود عیار خویش را سنجیدن، خود را درست شناختن. اگر از اینجا شروع کردیم، بنیان زندگى ما، بنیان کار ما در همه‌ى بخشها، بخصوص در بسیج، که حالا محل بحث ماست، تقویت خواهد شد.»(91/9/1)

تعریف سبک زندگی

در ابتدا بایستی تعریفی از مفهوم سبک زندگی ارائه بدهیم،چرا که بسیاری از افراد مفهوم دقیق این واژه را نمیدانند و تعاریف یکسانی از این واژه ارائه نمیشود.

رهبر انقلاب در دیدار با جوانان میفرمایند:

«رفتار اجتماعى و سبک زندگى، تابع تفسیر ما از زندگى است: هدف زندگى چیست؟ هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم، براى خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعى، متناسب با خود، یک سبک زندگى به ما پیشنهاد میشود. یک نقطه‌ى اصلى وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفى را باید ترسیم کنیم - هدف زندگى را - به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخشها امکان‌پذیر نیست؛ کارِ درست انجام نمیگیرد؛ بر اساس این ایمان، سبک زندگى انتخاب خواهد شد.»

سبک زندگی وابسته به هدف زندگی است.یعنی هنگامی که هدف زندگی خود را دریافتیم باید با سبکی زندگی کنیم که به اهداف مورد نظر نزدیک شویم و لازمه ی رسیدن به سبک زندگی، ایمان داشتن به یک لنگرگاه اعتقادی است.حال باید دید این اهداف چه طور به دست می آیند و روش زندگی کردن چگونه پیدا میشود؟

در اینجا سخنانی را از کتاب جهان بینی توحیدی علامه شهید مطهری(ع) می آوریم تا این مفهوم برای ما روشن تر گردد:

«یک مسلک و یکفلسفه زندگی خواه ناخواه بر نوعی اعتقاد و بینش و ارزیابی درباره هستی و بریک نوع تفسیر وتحلیل ازجهان مبتنی است‏ نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می‏دارد ،زیر ساز و تکیه گاه فکری آن مکتببه شمار می‏رود این زیرساز و تکیه گاه‏اصطلاحا " جهان بینی " نامیده می‏شودهمه دین ها و آیین هاو همه مکتبهاو فلسفه های اجتماعی متکی برنوعی‏جهان بینی بوده است هدفهایی که یک مکتب عرضه می‏دارد و به تعقیب آنها دعوت می‏کند و راه و روشهایی که تعیین می‏کند و باید و نبایدهایی که انشاء می‏کند و مسؤولیتهایی که به وجود می‏آورد ، همه به منزله نتایج لازم وضروری‏جهان بینی‏ای است که عرضه داشته است. حکما حکمت را تقسیم می‏کنند به حکمت عملی وحکمت نظری. " حکمتنظری‏" دریافت هستی است آنچنانکه هست ، و " حکمت عملی " دریافت خط مشی‏زندگی است آنچنانکه باید. اینچنین" باید " ها نتیجه منطقی آنچنان" هست " هاست ، بالاخص آنچنان " هست " هایی که فلسفه اولی و حکمت مابعد الطبیعی عهده دار بیان آنهاست. »

با توجه به سخنان شهید مطهری(ره) تمامی اهدفی که یک مکتب عرضه میدارد بر پایه جهان بینی استوار است.پس زمانی اهداف زندگی روشن میشود که جهان بینی صحیحی وجود داشته باشد و وقتی سبکی برای زندگی کردن ارائه می گردد که هدف زندگی معین شود .

 

جهان بینی ---» هدف زندگی ---» سبک زندگی

جهان بینی را میتوان به حکمت نظری و سبک زندگی کردن را به حکمت عملی تعبیر کرد.و میتوان گفت برای رسیدن به سبک زندگی باید به جهان بینی یا حکمت نظری توجه داشت.

حال میتوان مفهوم سبک زندگی را به صورت زیر بیان کرد:

مجموعه ای از رفتارها،اعمال،راه ها،روش ها،باید ها و نباید ها که ما را به هدف زندگی مان میرساند. س هر عمل،رفتار و ... که از ما صورت می گیرد تابعی از جهان بینی (تفسیر ما از زندگی)است.

با این توضیحات مفهوم سبک زندگی روشن تر شد.