11 - بهتر است افراد در این فصل، کمی زیر آفتاب قدم بزنند و از انرژی خورشیدی بهره‌مند گردند.
12 - با توجه به اینکه در دنیای امروز انواع و اقسام میوه‌ها در فصل زمستان در دسترس عموم قرار دارند، در این فصل بهتر است که مصرف میوه‌های سرد و مرطوب (چون هندوانه، خیار، نارنگی و... )کم شود و بیشتر از میوه‌های گرم و میوه‌های خشک و خشکبار استفاده گردد.
13 - افراد کهنسال در زمستان انجیر را خیسانیده، بخورند که به جهت تلیین مزاج ایشان بسیار خوب است.
14 - بهتر است افراد در مکان‌های مرتفع که آفتاب بر آنها بتابد و از رطوبات و نم محفوظ باشد، مسکن نمایند و بر فرش‌های گرم و نرم بنشینند.
15 - بهتر است در زمان خواب، لحاف را گرم کرده، به خود بپوشانید.
16 - هرکه در زمستان بیمار شود، باید زود مواد زاید را از بدن خارج نماید زیرا تا سبب بیماری قوی نباشد، در سرمای زمستان موجب بیماری نمی‌گردد.
17 - در زمستان، برای دفع مواد زاید، ایجاد اسهال بر ایجاد قی (استفراغ) ترجیح دارد.
18 - در این فصل، باید از فصد و حجامت و قی و اسهال قوی احتراز نموداما در زمان نیاز و با تشخیص پزشک ماهر، می‌توان از مسهل‌های ضعیف یا متوسط و فصد به‌قدر نیاز و ضرورت بهره جست.
تدبیر خارج شدن از منزل در هنگام سردی هوا و برف
 • باید افراد به قدر اشتها غذای گرم بخورند و پس از اینکه حرارت غذا در بدن ایشان منتشر گشت، حرکت نمایند.
• باید هنگام خروج بینی و دهان را بست.
• برای افرادی که سرمایی‌تر هستند می‌توان توصیه کرد پیش ازحرکت، غذایی که در آن مغز گردو و سیر و پیاز و روغن باشد بخورند، و نیز اگر پیش از حرکت، قدری سکنجبین عسلی یا کمی فلفل بخورند،دفع ضرر سرما می‌‌‌‌نماید.
• پس از رسیدن به مقصد، نباید زود نزدیک آتش و گرمای زیاد رفت بلکه باید نخست هوای اتاق و مکانی که در آن ساکن شده‌اند را گرم نمایند و پس از تسکین شدت سرما، نزدیک آتش بروند.
ادامه دارد ... 
ا. ابن علی