((نحوه‌ی صدا کردن حضرت امیرالمومنین حیدر کرار فاتح خیبر سلام الله علیه و صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها))

حضرت امیر وقتی می‌خو‌استند حضرت زهرا را صدا کنند می‌فرمودند:

نفسی لک الفدا (جان علی به فدایت), حبیبتی زهرا, بنت رسول الله و زهراجان.

و جوابی که از حضرت زهرا می‌شنیدند:

روحی لک الفدا (روحم به فدایت علی), ابوتراب, ابالحسن و علی جان.

زیبا صداکردن زن و مرد, بهترین شیوه برای ابراز محبت است و نوعی شخصیت دادن به طرف مقابل است.

پیامبر اکرم: سه چیز است که محبت شخص را درباره دیگری خالص میکند. یکی از آنها این است که طرف مقابل را به اسمی صدا بزند که وی می‌پسندد.

(کافی,ج۲،ص۶۴۳)

ن.مددی