جلسه طرح مشکات این هفته چهارشنبه 94/3/20 پیرامون کتاب جوان بود و این گونه عنوان شد که:

هدف از ورزش تسلط بر روح است نه قدرت بدنى. مثل قدیم که مردم پهلوان بودند ولى الآن ورزشکاران فقط به اندام زیبا فکرمیکنند...

هرچقد خواستى همانقدر به دست می آورید؛ یعنى اگر در ورزش به دنبال اسم و شهرت میگردى؛ فقط همان عایدت میشود. حتى ورزش هم عبادت محسوب میشود. چون میخواهیم به خودمان مسلط شویم ...

در وجود انسان از اول تولد اراده قوى است ولى با تنبلى‌هاى مداوم اراده ضعیف میشود. مثل بچه‌هاى کوچک که تا چیزى که میخواهند بدست نیاورند؛ آرام نمیگیرند. ولى ما براى یک کار کوچک تنبلى میکنیم. این یعنى همان اراده ضعیف شده که با ورزش درست میشود. وقتى اراده داشته باشیم با نشاط به خود تذکر میدهیم که هرکارى را با انرژى انجام دهیم.

 در ضمن در ادامه‌ی کار گروهی دانش آموزی، مباحث زیر مطرح شد:

تبیین مهمترین فعالیت‌های گروهی، ضرورت تشکیل گروه، هدف از تشکیل آن و ظرفیت‌هایی که با تکیه بر ابزار باید ایجاد شود. کارگروهی و ظرافت‌ها، معرفی اجمالی اعضا از زبان خود به یکدیگر، گفت و گو پیرامون مهارت یافتن در پذیرش افکار و خلقیات مختلف در کار تشکیلاتی و گروهی. جلسه حدود یک ساعت به طول انجامید و اعضا رضایت خود را از کارگروهی اعلام کردند.

خ.عباسی