جلسه هم اندیشی پیرامون بحث و تبادل نظر در رابطه با جلسات هفتگی مجمع با موضوع بنیاد خانواده و راه نیکو زیستن با هدف پیشبرد برنامه های تربیتی و مشاوره ای مجمع در قالب یک اتاق فکر توسط گروههای آموزش،تحقیقات و پژوهش با حضور استاد توانمند روانشناسی سرکار خانم محمودیان در تاریخ 1393/2/7 برگزار شد که در این جلسه سرکار خانم محمودیان پیشنهادات ارزشمندی جهت بهبود روند اجرای امور ارائه کردند.