شعبان  شــد و پیک عشق از راه آمد عطـــــر نفــس بقـــــــــــــــــیة الله آمد با جلوه سجاد، ابوالفضل و حســـــین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمدمنتظران ظهور