اى بوسه گاه جن و ملک، خاک پاى تو جان تمام عالم خاکى فداى تو اى اختر سپهر ولایت، که تا ابد عالم منور است به نور لقاى تو از شهریار کشور دانش، که در جهان نشناخت کس مقام تو را جز خداى تو اى ریزه خوار سفره علمت جهانیان خورشید علم کرده طلوع از سراى تو اى باقر العلوم که هنگام مکرمت باشد هزار حاتم طایى گداى تو پنجم ولى و حجت خلاق عالمى لوح دل است مهر به مهر و ولاى تو در عرصه وجود نهى قبل از آنکه پاى داده سلام احمد مرسل براى تو هر کس تورا شناخت، دل از دیگرى برید بیگانه گشت با همه کس، آشناى توچند حدیث از امام محمد باقر علیه السلامآخر یک روز شیعه براش حرم میسازهبه امید آن روزدر پناه خدا