اولین جلسه از کارگاه آموزشی طرح مشکات با موضوع برنامه‌ریزی هدفمند جهت ایجاد مهارت و توانمندی در بین اعضای گروههای تشکیل شده درطرح برگزار شد در این کارگاه آموزشی که با موضوع هدفمندی و برنامه‌ریزی در تمامی امور زندگی برگزار شد؛ سخنران جلسه به نقش تفکر و اهمیت آن در تصمیم گیری و برنامه‌ریزی خوب و موثر خصوصا برای جوانان و نوجوانان اشاره نمود خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده در جلسههشت مرحله رسیدن به هدف: 1- مشخص کردن هدف2- نوشتن (نوشتن تراوش ذهنی افراد است که به انسان انرژی میدهد وقتی میبیند مطلبی را نوشته است)3- پیوسته فکر کردن به هدف (قانون کارما) همان قانون جذب: البته در نگاه دینی مفهوم اساسی‌تر دارد، چون در قانون جذب، کودک درون شعور ندارد؛ هر چه بخواهی همان میشود؛ خیر و شر تفاوتی ندارد؛ اما در دین نگاه دیگری است که بعد عنوان میشود.4- تعیین وقت برای هدف و ...در ادامه پس از معرفی مسئولین فرهنگی توسط خانم محمدی، دانش آموزان بصورت گروهی به ادامه‌ی سیر مطالعاتشان پرداختند؛ نظرات گروهی اعلام شد و در آخر مربی مبحث را جمع بندی نمودند.جلسه‌‌ای با موضوع "فرهنگ فاطمی" در روزسشنبه دوازدهم اسفند برگزار خواهدشد.کلاس چهارشنبه هفته آینده همچنان سرساعت خود پابرجا خواهدبود.عباسی