پنجمین جلسه از جلسات کاری و اجرایی مجمع جهانی در سال 92 با حضور مدیریت مجمع و تمامی مسئولین اجرایی در سالن جلسات بنیاد حضرت آیت الله خامنه ای برگزار گردید در این جلسه مدیریت مجمع در مورد لزوم کار فرهنگی و شرط استمرار و اثر گزاری فعالیت ها صحبت کردند. تاکید بر ارتباط چهره به چهره و انجام کار ها به صورت تیمی و گروهی از دیگر مواردی بود که ایشان بدان اشاره نمودند. آقای طباطبایی با تاکید بر این نکته که رمز بقا مجموعه از آسیب های اخلاقی داشتن اتحاد و همدلی و رعایت مسائل اخلاقی و احترام و مشارکت در بین اعضا می باشد افزودند مجمع جهانی مانند یک موتور محرکی است که واحد های اجرایی آن زنجیره های حرکتی آن هستند تا وقتی این موتور در حرکت است که این زنجیر بچرخد و فعالیت کند. ایشان در ادامه بر مشارکت جمعی دوستان و اعضا و توجبه شدن نسبت به مسئولیت ها و وظائف محوله تاکید کردند و خواستار استمرار فعالیت اعضا بر اساس اهداف و افق نگاه مجمع که شامل دو موضوع مهم است شدند: 1- خانواده و تمامی مسائل پیرامون آن  2- نهضت و فرهنگ عاشورا که شامل آسیب های دینی ،شبهات ،القائات دینی و .... می شود  ایشان خانواده و تشکیلات را دو عنصر اثرگذار در عرصه ی تربیت دانستند و افزودند اگر ما خانواده را یک تشکل دینی بدانیم خانواده به ما باد می دهد چگونه کار تشکیلاتی انجام بدهیم و کار تشکیلاتی هم به ما یاد می دهد چگونه زندگی خانوادگی انجام دهیم.